Vishnu Sahasranama

 

Vishnu Sahasranama

1000 Divine Names of Vishnu

 

OM Achyutaya Namaha

OM Anantaya Namaha

OM Govindaya Namaha

OM Keshavaya Namaha

OM Narayanaya Namaha

OM Madhavaya Namaha

OM Govindaya Namaha

OM Vishnave Namaha

OM Madhusoodanaya Namaha

OM Trivikramaya Namaha

OM Vamanaya Namaha

OM Sridharaya Namaha

OM Rishikeshaya Namaha

OM Padmanabhaya Namaha

OM Damodharaya Namaha

OM Vishwasmai Namaha

OM Vishnave Namaha

OM Vasatkaaraya Namaha

OM Bhoota Bhavya Bhavat Prabhave Namaha

OM Bhootakrite Namaha

OM Bhootabhrite Namaha

OM Bhavaya Namaha

OM Bhootatmane Namaha

OM Bhootha Bhavanaya Namaha

OM Bhootatmane Namaha

OM Paramatmane Namaha

OM Mrukthanam Paramaye gataye Namaha

OM Avyayaya Namaha

OM Purushaya Namaha

OM Saakshine Namaha

OM Kshetragnaaya Namaha

OM Aksharaaya Namaha

OM Yogaaya Namaha

OM Yoganidaam Netre Namaha

OM Pradhaanapurusheshwaraaya Namaha

OM Narasimhavapushe Namaha

OM Shreemate Namaha

OM Keshavaaya Namaha

OM Purushottamaaya Namaha

OM Sarvasmai Namaha

OM Sharvaaya Namaha

OM Shivaaya Namaha

OM Sthanave Namaha

OM Bhootadaye Namaha

OM Nidhaye Avyayaaya Namaha

OM Sambhavaaya Namaha

OM Bhavanaaya Namaha

OM Bhartre Namaha

OM Prabhavaaya Namaha

OM Prabhave Namaha

OM Eashwaraaya Namaha

OM Swayambhuve Namaha

OM Shambhave Namaha

OM Aadityaaya Namaha

OM Pushkaraakshaaya Namaha

OM Mahaaswanaaya Namaha

OM Anaadinidaanaaya Namaha

OM Dhaatre Namaha

OM Vidhaatre Namaha

OM Dhaaturuttamaay Namaha

OM Aprameyaaya Namaha

OM Hrishikeshaaya Namaha

OM Padmanaabhaya Namaha

OM Amarprabhave Namaha

OM Vishwakarmane Namaha

OM Manave Namaha

OM Twastre Namaha

OM Sthavishtaaya Namaha

OM Sthaviraaya Dhruvaaya Namaha

OM Agraahhya Namaha

OM Shaashwataaya Namaha

OM Krishnaaaya Namaha

OM Lohitaakshaaya Namaha

OM Pratardanaaya Namaha

OM Prabhutaaya Namaha

OM Trikakubdhamne Namaha

OM Pavithraaya Namaha

OM Mangalaaya Parasmai Namaha

OM Eashaanaaya Namaha

OM Praanadaaya Namaha

OM Praanaaya Namaha

OM Jyeshtaaya Namaha

OM Shreshtaaya Namaha

OM Prajaapataye Namaha

OM Hiranyagarbhaaya Namaha

OM Bhoogarbhaaya Namaha

OM Maadhavaaya Namaha

OM Madhusoodhanaaya Namaha

OM Eashwaraaya Namaha

OM Vikramine Namaha

OM Dhanvine Namaha

OM Medhavine Namaha

OM Vikramaaya Namaha

OM Kramaaya Namaha

OM Anuttamaaya Namaha

OM Durradharshaaya Namaha

OM Kritagnaaya Namaha

OM Kritaye Namaha

OM Aatmavate Namaha

OM Sureshaaya Namaha

OM Sharanaaya Namaha

OM Sharmane Namaha

OM Vishwaretasseh Namaha

OM Prajabhavaaya Namaha

OM Ahne Namaha

OM Samvatsaraaya Namaha

OM Vyaalaaya Namaha

OM Pratyayaya Namaha

OM Sarvadarshanaaya Namaha

OM Ajaaya Namaha

OM Sarveshwaraaya Namaha

OM Siddhaaya Namaha

OM Siddhaye Namaha

OM Savadiye Namaha

OM Achyutaaya Namaha

OM Vrishakapaye Namaha

OM Ameyatmane Namaha

OM Sarvayogavinihsritaaya Namaha

OM Vasave Namaha

OM Vasumanase Namaha

OM Satyaya Namaha

OM Samatmane Namaha

OM Sammitaaya Namaha

OM Samaaya Namaha

OM Amoghaaya Namaha

OM Pundareekakshaaya Namaha

OM Vrishakarmane Namaha

OM Vrishaakritaye Namaha

OM Rudraaya Namaha

OM Bahusirase Namaha

OM Babhruve Namaha

OM Vishvayonaye Namaha

OM SuchiSravase Namaha

OM Amritaaya Namaha

OM SaswathSthanave Namaha

OM Vararohaaya Namaha

OM Mahatapase Namaha

OM Sarvagaaya Namaha

OM Sarvavidvaanave Namaha

OM Viswaksenaaya Namaha

OM Janaardanaaya Namaha

OM Vedaaya Namaha

OM Vedavide Namaha

OM Avyangaaya Namaha

OM Vedaangaya Namaha

OM Vedavide Namaha

OM Kavaye Namaha

OM Lokadyakshaaya Namaha

OM Suradyakshaaya Namaha

OM Darmadyakshaaya Namaha

OM Kritakritaaya Namaha

OM Chaturatmane Namaha

OM Chaturvuehaaya Namaha

OM Chaturdrishtaaya Namaha

OM Chaturbhujaaya Namaha

OM Bhraajishnaave Namaha

OM Bhojanaaya Namaha

OM Bhoktre Namaha

OM Sahishnave Namaha

OM Jagadaadijaaya Namaha

OM Anadhaaya Namaha

OM Vijayaaya Namaha

OM Jaitre Namaha

OM Viswayonaye Namaha

OM Punarvasave Namaha

OM Upendraaya Namaha

OM Vaamanaaya Namaha

OM Praamshave Namaha

OM Amoghaaya Namaha

OM Shuchaye Namaha

OM Oorjithaaya Namaha

OM Ateendraaya Namaha

OM Sangrahaaya Namaha

OM Sagayi Namaha

OM Dritaatmane Namaha

OM Niyamaye Namaha

OM Yamahaya Namaha

OM Vedya-aya Namaha

OM Vaidya-aya Namaha

OM Sadayogine Namaha

OM Virdhne Namaha

OM Maadhavaya Namaha

OM Madhve Namaha

OM Athinidraya-aya Namaha

OM Mahamaya-aya Namaha

OM Mahotsahaya Namaha

OM Mahabalaya Namaha

OM Buddheye Namaha

OM Mahaviryaya Namaha

OM Shakthye Namaha

OM Mahadhutheya Namaha

OM Anirdhashyavapushe Namaha

OM Shrimate Namaha

OM Ameyatmane Namaha

OM Mahadridhagge Namaha

OM Maheshvasaya Namaha

OM Mahibratre Namaha

OM Shrinivasaya Namaha

OM Santhgathye Namaha

OM Aniruddhaye Namaha

OM Suranandhaya Namaha

OM Govindaya Namaha

OM Govindaa Pataye Namaha

OM Marichaye Namaha

OM Damanaya Namaha

OM Hansaya Namaha

OM Suparanaya Namaha

OM Bhujagothamaaya Namaha

OM Hiranyanaabhaya Namaha

OM Sutapase Namaha

OM Padmanaabhaya Namaha

OM Prajapathaye Namaha

OM Amrityave Namaha

OM Sarvadgasho Namaha

OM Simahaya Namaha

OM Sandhotre Namaha

OM Sandhimate Namaha

OM Sthitaraya Namaha

OM Ajaaya Namaha

OM Durmarshanaya Namaha

OM Shastre Namaha

OM Vishrutatmane Namaha

OM Surarigne Namaha

OM Gurave Namaha

OM Gurutamaya Namaha

OM Dhaamne Namaha

OM Sathyaya Namaha

OM Satyaparaakamaaya Namaha

OM Nimishaya Namaha

OM Animishaya Namaha

OM Strgvino Namaha

OM Vaachaspataye Udhardhiye Namaha

OM Agranye Namaha

OM Gramanye Namaha

OM Shrimate Namaha

OM Nyayaya Namaha

OM Netre Namaha

OM Sameernaaya Namaha

OM SahastraMrudhne Namaha

OM Vishwatmane Namaha

OM Sahastrakshaaya Namaha

OM Sahastrapade Namaha

OM Aavarthanaya Namaha

OM Nivrutthatmane Namaha

OM Sanmruthay Namaha

OM Sampramardanaya Namaha

OM Ahassamvartakaya Namaha

OM Vahniye Namaha

OM Anilaya Namaha

OM Dharanidharaya Namaha

OM Suprasadaya Namaha

OM Prasannatamane Namaha

OM Vishwadhrage Namaha

OM Vishwabhuje Namaha

OM Vibhave Namaha

OM Satkartre Namaha

OM Satkrutaya Namaha

OM Sadhave Namaha

OM Jahannuye Namaha

OM Narayanaya Namaha

OM Naraya Namaha

OM Asankhyeyeya Namaha

OM Aprameyatmane Namaha

OM Vishishtaya Namaha

OM Shuchaye Namaha

OM Siddharthaya Namaha

OM Siddhasankalpaya Namaha

OM Siddhidayah Namaha

OM Siddhisadaanahaya Namaha

OM Vrushahineya Namaha

OM Vrushabhaya Namaha

OM Vishnave Namaha

OM Vrushparvane Namaha

OM Vrushodaraya Namaha

OM Vardhanaya Namaha

OM Vardhamanaya Namaha

OM Vivikthaaya Namaha

OM Shruthisaagaraya Namaha

OM Subusajaaya Namaha

OM Dhurdharaya Namaha

OM Vagmine Namaha

OM Mahendraya Namaha

OM Vasudaya Namaha

OM Vasave Namaha

OM Naikarupaya Namaha

OM Brihadroopaya Namaha

OM Shipivishtaya Namaha

OM Prakashanaya Namaha

OM Ojastejodyuthidharaya Namaha

OM Prakaashatmane Namaha

OM Prataapanaya Namaha

OM Riddhaya Namaha

OM Spashtaksharaya Namaha

OM Mantraya Namaha

OM Chandranshave Namaha

OM Bhaskaradyuthaye Namaha

OM Amritaamsoodbhavaya Namaha

OM Bhanave Namaha

OM Shashabindave Namaha

OM Sureshvaraya Namaha

OM Oshdhaaya Namaha

OM Jagat Setave Namaha

OM Satyadharmaparakramaya Namaha

OM Bhootabhavyabhavannathaya Namaha

OM Pavanaya Namaha

OM Paavanaya Namaha

OM Analaaya Namaha

OM Kaamdhne Namaha

OM Kaamakruthe Namaha

OM Kaanthaya Namaha

OM Kaamaya Namaha

OM Kaamapradaya Namaha

OM Prabhave Namaha

OM Yugadhikruthe Namaha

OM Yugaavarthaya Namaha

OM Naikamayaya Namaha

OM Mahashanaya Namaha

OM Adrishyaya Namaha

OM Vyaktaroopaya Namaha

OM Sahastrajite Namaha

OM Ananthajite Namaha

OM Ishtaya Namaha

OM Vishishtaya Namaha

OM Shishteastaya Namaha

OM Shikandine Namaha

OM Nahushaya Namaha

OM Vrishaya Namaha

OM Krodhgne Namaha

OM Krodhakritkartaa Namaha

OM Vishwabahave Namaha

OM Mahidharaya Namaha

OM Achyuthaya Namaha

OM Prathithaya Namaha

OM Praanaya Namaha

OM Praandaaya Namaha

OM Vaasavanujaya Namaha

OM Apaam Nidhaye Namaha

OM Adhishtaanaya Namaha

OM Apramatthaya Namaha

OM Prathishtataya Namaha

OM Skandaya Namaha
OM Skanda Dharaya Namaha

OM Dhuryaya Namaha

OM Varadhaya Namaha

OM Vaayu Vahanaya Namaha

OM Vasudevaya Namaha

OM Brihatbhaanave Namaha

OM Aadidevaya Namaha

OM Purandaraya Namaha

OM Ashokaya Namaha

OM Taraanaya Namaha

OM Taraya Namaha

OM Shuraya Namaha

OM Shourye Namaha

OM Janeshwaraya Namaha

OM Anukulaya Namaha

OM Shatavarttaya Namaha

OM Padmeene Namaha

OM Padmenebekshanaye Namaha

OM Padmanabhaya Namaha

OM Aravindaakshaaya Namaha

OM Padmagarbhaya Namaha

OM Sareerabhrite Namaha

OM Maharddheye Namaha

OM Shraddhaya Namaha

OM Vriddhatmane Namaha

OM Maha Kshaya Namaha

OM Garudadwajaya Namaha

OM Atulaya Namaha

OM Sharabhaya Namaha

OM Bheemaya Namaha

OM Samayagnaya Namaha

OM Havirharaye Namaha

OM SarvaLakshanalakshanaya Namaha

OM Lakshmivate Namaha

OM Samithinjayaya Namaha

OM Viksharaya Namaha

OM Rohitaya Namaha

OM Maargaya Namaha

OM Hetave Namaha

OM Damodaraya Namaha

OM Sahaya Namaha

OM Mahidharaya Namaha

OM Mahabhagaaya Namaha

OM Vegavathe Namaha

OM Amitaashanaya Namaha

OM Udbhavaya Namaha

OM Kshobanaya Namaha
OM Devaya Namaha

OM Shrigarbaya Namaha

OM Parameshwaraya Namaha

OM Karnaaya Namaha

OM Karatre Namaha

OM Vikaratre Namaha

OM Gahanaya Namaha

OM Guhaya Namaha

OM Vyavasayaya Namaha

OM Vyavasthaanaya Namaha

OM Samsthaanaya Namaha

OM Sthaanadhaya Namaha

OM Dhruvaaya Namaha

OM Pararddhaye Namaha

OM Paramaspastaya Namaha

OM Thustaya Namaha

OM Pushtaya Namaha

OM Subekshanaya Namaha

OM Ramaya Namaha

OM Viramaya Namaha

OM Virjaya Namaha

OM Maargaya Namaha

OM Neyaya Namaha

OM Nyaya Namaha

OM Anyaya Namaha

OM Veeraya Namaha

OM Shaktimataa Shreshtaya Namaha

OM Dharmaya Namaha

OM Dharmaviduttamaaya Namaha

OM Vaikuntaya Namaha

OM Purushaya Namaha

OM Praanaya Namaha

OM Praandaaya Namaha

OM Pranavaaya Namaha

OM Prithve Namaha

OM HiranyaGarbhaya Namaha

OM Shatrugnaaya Namaha

OM Vyaapthaaya Namaha

OM Vaayave Namaha

OM Adhokshajaaya Namaha

OM Rituhve Namaha

OM Sudarshanaaya Namaha

OM Kaalaaya Namaha

OM Paramestine Namaha

OM Parigrahaaya Namaha

OM Ugraaya Namaha

OM Samvatsraaya Namaha

OM Dakshaaya Namaha

OM Vishraamaaya Namaha

OM Vishwadakshinaaya Namaha

OM Visthaaraaya Namaha

OM Sthaavarasthaanave Namaha

OM Pramaanaya Namaha

OM Bijaay Avyayaaya Namaha

OM Arthaaya Namaha

OM Anarthaaya Namaha

OM Mahakoshaaya Namaha

OM Mahabhogaaya Namaha

OM Mahadhanaaya Namaha

OM Anirvinnahaya Namaha

OM Sthavistaaya Namaha

OM Abhuve Namaha

OM Dharmavupaya Namaha

OM Mahamakaaya Namaha

OM Nakshatranemaye Namaha

OM Nakshathrine Namaha

OM Kshamaya Namaha

OM Kshaamaya Namaha

OM Samihanaaya Namaha

OM Yagnaaya Namaha

OM Ijyaaya Namaha

OM Mahejyaaya Namaha

OM Krithave Namaha

OM Satraaya Namaha

OM Sataa Gathaye Namaha

OM Sarvadharshine Namaha

OM Vibhukthatmaane Namaha

OM Sarvagnaya Namaha

OM Jnaanamutthamaaya Namaha

OM Suvrathaaya Namaha

OM Sumukhaaya Namaha

OM Sookshmaaya Namaha

OM Sughoshaaya Namaha

OM Sukhdaaya Namaha

OM Suhridye Namaha

OM Manoharaaya Namaha

OM Jitakrodhaaya Namaha

OM Veerabhaahave Namaha

OM Vidhaarnaaya Namaha

OM Swaapanaaya Namaha

OM Swavashaaya Namaha

OM Vyaapine Namaha

OM Naikaatmane Namaha

OM Naikakarmakrihte Namaha

OM Vatsaraya Namaha

OM Vatsalaaya Namaha

OM Vathsine Namaha

OM Ratnagarbahaya Namaha

OM Dhaneshwaraya Namaha

OM Dharmagupe Namaha

OM DharmaKrihte Namaha

OM Dharmine Namaha

OM Sathe Namaha

OM Asathe Namaha

OM Ksharaaya Namaha

OM Aksharaaya Namaha

OM Avijnaatre Namaha

OM Sahasthraanshve Namaha

OM Vidhaathre Namaha

OM Krihthalakshanaaya Namaha

OM Ghabasthineymaye Namaha

OM Sattvasthaaya Namaha

OM Simhaaya Namaha

OM BhoothaMaheshwaraaya Namaha

OM Aadidevaaya Namaha

OM Mahadevaaya Namaha

OM Deveshaaya Namaha

OM Devbrihadgurave Namaha

OM Uttaraaya Namaha

OM Gopathaye Namaha

OM Gopthre Namaha

OM Jnaanagamyaaya Namaha

OM Puraatanaaya Namaha

OM Shareerabhruthabhruthe Namaha

OM Bhokhthre Namaha

OM Kapeendraya Namaha

OM Bhuridhakshinaaya Namaha

OM Somapaaya Namaha

OM AmruthaPaaya Namaha

OM Somaaya Namaha

OM Purujite Namaha

OM Purusattamaaya Namaha

OM Vinyaaya Namaha

OM Jayaaya Namaha

OM Satyasandhaaya Namaha

OM Daashaahi Namaha

OM Saatvataa Pataye Namaha

OM Jeevaaya Namaha

OM Vinayithasaakshine Namaha

OM Mukundaaya Namaha

OM Amitavikramaaya Namaha

OM Ambhonidhaye Namaha

OM Ananthatmaane Namaha

OM Mahodadhishayaya Namaha

OM Anthakaaya Namaha

OM Ajaaya Namaha

OM Mahahahi Namaha

OM Swabhavyaaya Namaha

OM Jitaamitraaya Namaha

OM Pramodnaaya Namaha

OM Anandaaya Namaha

OM Nandnaaya Namaha

OM Nandaaya Namaha

OM Satyadharmane Namaha

OM Trivikramaaya Namaha

OM Maharshaye Kapilaachaaraya Namaha

OM Krithagnaaya Namaha

OM Medinipataye Namaha

OM Tripadaaya Namaha

OM Tridashaadhyakshaaya Namaha

OM Mahaasringaaya Namaha

OM Kruthaanthkrithe Namaha

OM Mahavaraahaya Namaha

OM Govindaaya Namaha

OM Sushenaaya Namaha

OM Kanakaangadine Namaha

OM Guhyaya Namaha

OM Gabiraaya Namaha

OM Gahanaaya Namaha

OM Guptaaya Namaha

OM Chakragadhaadharaya Namaha

OM Vedhase Namaha

OM Svaanghaaya Namaha

OM Ajitahaya Namaha

OM Krishnaaya Namaha

OM Dridaaya Namaha

OM Sankarshanaaya Achyuthaaya Namaha

OM Varunaaya Namaha

OM Vaarunaaya Namaha

OM Vrukshaaya Namaha

OM Pushkaraakshaaya Namaha

OM Mahamanase Namaha

OM Bhagavate Namaha

OM Bhagaghne Namaha

OM Anandine Namaha

OM Vanamaaline Namaha

OM Halayudhaaya Namaha

OM Aadityaaya Namaha

OM Jyothiraadityaaya Namaha

OM Sahishnave Namaha

OM Gatisattamaaya Namaha

OM Sudhanvane Namaha

OM Khandparashave Namaha

OM Dhaarunaaya Namaha

OM Dravinapradaya Namaha

OM Divasprashe Namaha

OM Sarvadhrikvyaasaya Namaha

OM Vachaspathaye Ayonijaaya Namaha

OM Trisaamne Namaha

OM Saamgaaya Namaha

OM Saamne Namaha

OM Nirvaanaaya Namaha

OM Bheshjaaya Namaha

OM Bhishaje Namaha

OM Sanyaaskrithe Namaha

OM Shamaaya Namaha

OM Shaanthaaya Namaha

OM Nishtaaya Namaha

OM Shaanthye Namaha

OM Parayanaaya Namaha

OM Shubhaangaaya Namaha

OM Shantidaaya Namaha

OM Shthraste Namaha

OM Kumudaaya Namaha

OM Kuvaleshaayaya Namaha

OM Gohithaaya Namaha

OM Gopthaye Namaha

OM Gopthre Namaha

OM Vrushabhakshaaya Namaha

OM Anivarthane Namaha

OM Nivruthaatmaane Namaha

OM Sankshepthre Namaha

OM Kshemakrithe Namaha

OM Shivaaya Namaha

OM Srivatsavakshase Namaha

OM Shrivaasaaya Namaha

OM Shripataye Namaha

OM Shrimataa varaaya Namaha

OM Shridaaya Namaha

OM Shrishaaya Namaha

OM Shrinivaasaaya Namaha

OM Shrinidhaye Namaha

OM Shrivibhaavanaaya Namaha

OM Shridharaaya Namaha

OM Shrikaraaya Namaha

OM Shreyase Namaha

OM Shrimate Namaha

OM Lokthrayaashrayaya Namaha

OM Svakshaaya Namaha

OM Svangaaya Namaha

OM Shataanandaaya Namaha

OM Nandaye Namaha

OM Jyothirganeshwaraya Namaha

OM Vijeetaatmane Namaha

OM Vidheyaatmane Namaha

OM Satkeerthaye Namaha

OM Chinnasanshaayaya Namaha

OM Udheernaaya Namaha

OM Sarvatahchakshushe Namaha

OM Aneeshaaya Namaha

OM Shaashavatsthiraaya Namaha

OM Bhooshyaaya Namaha

OM Bhooshanaaya Namaha

OM Bhootaye Namaha

OM Vishokaaya Namaha

OM Shokanaashanaaya Namaha

OM Archishmate Namaha

OM Archithaaya Namaha

OM Kumbhaaya Namaha

OM Vishuddhaatmane Namaha

OM Vishodhanaaya Namaha

OM Aniruddhaaya Namaha

OM Aprathirathaaya Namaha

OM Pradhyumnaaya Namaha

OM Amitavikramaaya Namaha

OM Kaalneminigne Namaha

OM Veeraaya Namaha

OM Shouraye Namaha

OM Shoorajaneshwaraaya Namaha

OM Trilokaatmane Namaha

OM Trilokeshaaya Namaha

OM Keshavaaya Namaha

OM Keshigne Namaha

OM Haraye Namaha

OM Kaamdevaaya Namaha

OM Kaampaalaya Namaha

OM Kaamine Namaha

OM Kaanthaaya Namaha

OM Krithaagamaaya Namaha

OM Anirdheshyavapushe Namaha

OM Vishnave Namaha

OM Veeraaya Namaha

OM Ananthaaya Namaha

OM Dhananjayaaya Namaha

OM Brahmanyaaya Namaha

OM Brahmakrite Namaha

OM Brahmane Namaha

OM Brahmavivardhanaaya Namaha

OM Brahmavidhe Namaha

OM Brahmanaaya Namaha

OM Brahmine Namaha

OM Brahmajnaaya Namaha

OM Braahmanapriyaaya Namaha

OM Mahakramaaya Namaha

OM Mahakarmane Namaha

OM Mahatejase Namaha

OM Mahorgaaya Namaha

OM Mahakrithave Namaha

OM Mahayajvane Namaha

OM Mahayagnaaya Namaha

OM Mahahavishe Namaha

OM Sthavyaaya Namaha

OM Sthavapriyaaya Namaha

OM Sthothraaya Namaha

OM Sthuthaye Namaha

OM Sthothre Namaha

OM Ranapriyaaya Namaha

OM Poornaaya Namaha

OM Purayithre Namaha

OM Punyaaya Namaha

OM Punyakeerthaye Namaha

OM Anaamayaaya Namaha

OM Manojvaaya Namaha

OM Theerthakaraaya Namaha

OM Vasurethase Namaha

OM Vasupradaaya Namaha

OM Vasupradaaya Namaha

OM Vaasudevaaya Namaha

OM Vasave Namaha

OM Vasumanase Namaha

OM Havishe Namaha

OM Sadgataye Namaha

OM Satkrithaye Namaha

OM Sattaye Namaha

OM Sadbhoothaye Namaha

OM Satparaanaaya Namaha

OM Shoorasenaaya Namaha

OM Yadushrestaaya Namaha

OM Sannivaasaaya Namaha

OM Suyaamunaaya Namaha

OM Bhoothavaasaaya Namaha

OM Vaasudevaaya Namaha

OM Sarvaasunilayaaya Namaha

OM Analaaya Namaha

OM Dharpagne Namaha

OM Dharpadaaya Namaha

OM Dhrupthaaya Namaha

OM Dhurdhraaya Namaha

OM Aparaajitaaya Namaha

OM Vishwamurthaye Namaha

OM Mahaamurthaye Namaha

OM Deepthamurthaye Namaha

OM Amoorthimate Namaha

OM Anekamurthaye Namaha

OM Avyakthaaya Namaha

OM Shathamurthaye Namaha

OM Shataananaaya Namaha

OM Ekaaya Namaha

OM Naukaaya Namaha

OM Savaaya Namaha

OM Kaaya Namaha

OM Kasme Namaha

OM Yasme Namaha

OM Tasme Namaha

OM Padamanuttamaaya Namaha

OM Lokabandhave Namaha

OM Lokanaathaaya Namaha

OM Maadhavaaya Namaha

OM Bhakthavatsalaaya Namaha

OM Suvarnavarnaaya Namaha

OM Hemaangaaya Namaha

OM Varaangaaya Namaha

OM Chandanaangadine Namaha

OM Veeragne Namaha

OM Vishamaaya Namaha

OM Shoonyaaya Namaha

OM Dhoothashishe Namaha

OM Achalaaya Namaha

OM Chalaaya Namaha

OM Amaanine Namaha

OM Maanadaaya Namaha

OM Maanyaaya Namaha

OM Lokaswaamine Namaha

OM Trilokadhrige Namaha

OM Sumedhase Namaha

OM Medhajaaya Namaha

OM Dhanyaaya Namaha

OM Satyamedhase Namaha

OM Dharadharaaya Namaha

OM Tejovrishaaya Namaha

OM Dhyuthidharaaya Namaha

OM Sarvashashtrabrihtaa Varaaya Namaha

OM Pragrahaaya Namaha

OM Nigrahaaya Namaha

OM Vyagraaya Namaha

OM Naikashringaaya Namaha

OM Gadagrijaaya Namaha

OM Chathurmurthaye Namaha

OM Chathurbahive Namaha

OM Chathuvyuhaaya Namaha

OM Chathurgathaye Namaha

OM Chathuraatmane Namaha

OM Chathurbhaavaaya Namaha

OM Chathurvedavidhe Namaha

OM Ekapade Namaha

OM Samaavarthaaya Namaha

OM Nivrutthaatmane Namaha

OM Dhurjyaaya Namaha

OM Dhurathikramaaya Namaha

OM Dhurlabhaaya Namaha

OM Durgamaaya Namaha

OM Durgaaya Namaha

OM Duraavaasaaya Namaha

OM Duraarigne Namaha

OM Shubhaangaaya Namaha

OM Lokasaaraangaaya Namaha

OM Sutantave Namaha

OM Thanthuvardhanaaya Namaha

OM Indrakarmane Namaha

OM Mahakarmane Namaha

OM Krithakarmane Namaha

OM Krithaagamaaya Namaha

OM Udhbhavaaya Namaha

OM Sundaraaya Namaha

OM Sundhaaya Namaha

OM Ratnanaabhaaya Namaha

OM Sulochanaaya Namaha

OM Arkaaya Namaha

OM Vaajasanaaya Namaha

OM Shringane Namaha

OM Jayanthaaya Namaha

OM Sarvavijjaine Namaha

OM Suvarnabindave Namaha

OM Akshobhyaaya Namaha

OM Sarvavaagheeshwareshwaraaya Namaha

OM Mahaahrudaaya Namaha

OM Mahagarthaaya Namaha

OM Mahabhuthaaya Namaha

OM Mahanidhaye Namaha

OM Kumudaaya Namaha

OM Kundaraaya Namaha

OM Kundaaya Namaha

OM Purjanyaaya Namaha

OM Paavanaaya Namaha

OM Anilaaya Namaha

OM Amruthaanshaaya Namaha

OM Amruthavapushe Namaha

OM Sarvagnaaya Namaha

OM Sarvathomukhaaya Namaha

OM Sulabhaaya Namaha

OM Suvrathaaya Namaha

OM Siddhaaya Namaha

OM Shathrujite Namaha

OM Shathrutaapnaaya Namaha

OM Nyagrodhaaya Namaha

OM Udumbraaya Namaha

OM Ashwatthaaya Namaha

OM Chaanuraandranishudanaaya Namaha

OM Sahasthraarchishe Namaha

OM Sapthajeevaaya Namaha

OM Sapthedhase Namaha

OM Sapthavaahanaaya Namaha

OM Amrurthaye Namaha

OM Anaghaaya Namaha

OM Achintyaaya Namaha

OM Bhayakrihthe Namaha

OM Bhayanaashanaaya Namaha

OM Anave Namaha

OM Brihathe Namaha

OM Krishaaya Namaha

OM Stholaaya Namaha

OM Grinabhruthe Namaha

OM Nirgunaaya Namaha

OM Mahathe Namaha

OM Adhrathaaya Namaha

OM Swadhrathaaya Namaha

OM Swaasyaaya Namaha

OM Praagvanshaaya Namaha

OM Vanshvardhanaya Namaha

OM Bhaarabhrithe Namaha

OM Kathithaaya Namaha

OM Yogine Namaha

OM Yogeeshaaya Namaha

OM Sarvakaamadaaya Namaha

OM Aashramaaya Namaha

OM Shramanaaya Namaha

OM Kshaamaaya Namaha

OM Suparnaaya Namaha

OM Vaayuvaahanaaya Namaha

OM Dhanurdharaaya Namaha

OM Dhanurvedaaya Namaha

OM Dhandaaya Namaha

OM Dhamayithre Namaha

OM Dhamaaya Namaha

OM Aparaajitaaya Namaha

OM Sarvasahaaya Namaha

OM Aniyanthre Namaha

OM Aniyamaaya Namaha

OM Ayamaaya Namaha

OM Sattvavathe Namaha

OM Sattvikaaya Namaha

OM Sathyaaya Namaha

OM Sathyadharmaparaayanaaya Namaha

OM Abhipraayaaya Namaha

OM Priyaarahaaya Namaha

OM Arahaaya Namaha

OM Prahikrihthe Namaha

OM Preetivardhanaaya Namaha

OM Vihaayasagathaaye Namaha

OM Jyothishe Namaha

OM Suruchaye Namaha

OM Huthabhuje Namaha

OM Vibhave Namaha

OM Ravaye Namaha

OM Virochanaaya Namaha

OM Sooryaaya Namaha

OM Savithre Namaha

OM Ravilochanaaya Namaha

OM Ananthaaya Namaha

OM Huthabhuje Namaha

OM Bhokthre Namaha

OM Sukhdaaya Namaha

OM Naikajaaya Namaha

OM Agrajaaya Namaha

OM Anirvinnaaya Namaha

OM Sadamarshine Namaha

OM Lokaadhishtaanaaya Namaha

OM Adhbhuthaaya Namaha

OM Sanaath Namaha

OM Sanaathanathamaaya Namaha

OM Kapilaaya Namaha

OM Kapaye Namaha

OM Apyayaaya Namaha

OM Swasthidaaya Namaha

OM Swasthikrihthe Namaha

OM Swasthibhuje Namaha

OM Swasthidhakshinaaya Namaha

OM Aroudhraaya Namaha

OM Kundaline Namaha

OM Chakrine Namaha

OM Vikramine Namaha

OM Uoorjithashaasanaaya Namaha

OM Shabdaathigaaya Namaha

OM Shabdasahaaya Namaha

OM Shishiraaya Namaha

OM Sharvarikaraaya Namaha

OM Akrooraaya Namaha

OM Peshlaaya Namaha
OM Dhakshaaya Namaha

OM Dakshinaaya Namaha

OM Kshaminaa Varaaya Namaha

OM Viduttamaaya Namaha

OM Veethabhayaaya Namaha

OM Punya Shravanakeerthanaaya Namaha

OM Uttaaranaaya Namaha

OM Dushkrithigne Namaha

OM Punyaaya Namaha

OM Duswapnanaashanaaya Namaha

OM Veeragne Namaha

OM Rakshanaaya Namaha

OM Sadbhayo Namaha

OM Jeevanaaya Namaha

OM Paryavasthithaaya Namaha

OM Anantharoopaaya Namaha

OM Ananthashriye Namaha

OM Jitamanyave Namaha

OM Bhayaapahaaya Namaha

OM Chatursthraaya Namaha

OM Gabeeraatmane Namaha

OM Videeshaaya Namaha

OM Vyaadhishaaya Namaha

OM Dishaaya Namaha

OM Anaadaye Namaha

OM Bhurbhuvaaya Namaha
OM Lakshmye Namaha

OM Suviraaya Namaha

OM Ruchiraangdaaya Namaha

OM Jananaaya Namaha

OM Janajanmaadaye Namaha

OM Bheemaya Namaha

OM Bheemaparaakramaaya Namaha

OM Aadhaarnilayaaya Namaha

OM Adhaathre Namaha

OM Pushpahaasaaya Namaha

OM Prajaagaraaya Namaha

OM Oordhvagaaya Namaha

OM Satpathaachaaraaya Namaha

OM Praanadaaya Namaha

OM Pranavaaya Namaha

OM Pranaaya Namaha

OM Pramaanaaya Namaha

OM Praananilayaaya Namaha

OM Praanabhrihthe Namaha

OM Praanajeevanaaya Namaha

OM Tattvaaya Namaha

OM Tattvavidhe Namaha

OM Ekaatmane Namaha

OM Janma mruthyu jaraathigaaya Namaha

OM Bhoorbhuva swastharave Namaha

OM Taaraaya Namaha

OM Savithre Namaha

OM Prapithaamahaaya Namaha

OM Yagnaaya Namaha

OM Yagnapathaye Namaha

OM Yajvane Namaha

OM Yagnaangaaya Namaha

OM Yagnavaahaanaaya Namaha

OM Yagnabrihthe Namaha

OM Yagnakrihthe Namaha

OM Yagnine Namaha

OM Yagnabhuje Namaha

OM Yagnasaadhanaaya Namaha

OM Yagnaanthakrihthe Namaha

OM Yagnaguhyaaya Namaha

OM Annaaya Namaha

OM Annaadaaya Namaha

OM Aatmayonaye Namaha

OM Swayamjaataaya Namaha

OM Vaikhaanaaya Namaha

OM Saamagaayanaaya Namaha

OM Devaki Nandanaaya Namaha

OM Sthraste Namaha

OM Kshithishaaya Namaha

OM Paapanaashanaaya Namaha

OM Samkhabrihthe Namaha

OM Nandakine Namaha

OM Chakrine Namaha

OM Saaranga Dhanvane Namaha

OM Gadhaadharaaya Namaha

OM Rathaangapaanaye Namaha

OM Akshobhyaaya Namaha

OM Sarvapraharanaayudhaaya Namaha

 

 

 

 

 

The Enlightening Marketplace:  www.SensitivePlanet.com